6 Yóudà dì de Bólìhéng a , nǐ zaì Yóudà zhū chéng zhōng , bìng bú shì zuì xiǎo de . yīnwei jiānglái yǒu yī wèi jūnwáng , yào cóng nǐ nàli chūlai , mù yǎng wǒ Yǐsèliè mín .