16 Zhèyàng , nà zaì hòu de jiāngyào zaì qián , zaì qián de jiāngyào zaì hòu le . Yǒu gǔ juǎn zaì cǐ yǒu yīnwei beì zhào de rén duō , xuǎn shang de rén shǎo )