8 Dào le wǎnshang , yuán zhǔ duì guǎn shì de shuō , jiào gōngrén dōu lái , gĕi tāmen gōngqián , cóng hòulái de qǐ , dào xiān lái de wéizhǐ .