21 Yēsū huídá shuō , wǒ shízaì gàosu nǐmen , nǐmen ruò yǒu xìnxīn , bú yíhuò , búdàn néng xíng wúhuāguǒ shù shang suǒ xíng de shì , jiù shì duì zhè zuò shān shuō , nǐ nuó kāi cǐ dì , tóu zaì hǎi lǐ , yĕ bì chéngjiù .