24 Yēsū huídá shuō , wǒ yĕ yào wèn nǐmen yī jù huà , nǐmen ruò gàosu wǒ , wǒ jiù gàosu nǐmen wǒ zhàng zhe shénme quánbǐng zuò zhèxie shì .