42 Yēsū shuō , jìng shang xiĕ zhe , jiàngrén suǒ qì de shítou , yǐ zuò le fáng jiǎo de tóu kuaì shítou . zhè shì zhǔ suǒ zuò de , zaì wǒmen yǎn zhōng kàn wéi xīqí . zhè jìng nǐmen méiyǒu niàn guò ma .