5 Yào duì Xī \'ān de jūmín Yuánwén zuò nǚzi ) shuō , kàn nǎ , nǐde wáng lái dào nǐ zhèlǐ , shì wēnróu de , yòu qí zhe lü , jiù shì qí zhe lü jū zǐ .