We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
28 Zhèyàng dāng fùhuó de shíhou , tā shì qī gèrén zhōng , nà yī ge de qīzi ne . yīnwei tāmen dōu qǔ guo tā .