4 Wáng yòu dǎfa biéde púrén shuō , nǐmen gàosu nà beì zhào de rén , wǒde yánxí yǐjing yùbeì hǎo le , niú hé féi chù yǐjing zǎi le , gèyàng dōu qíbeì . qǐng nǐmen lái fù xí .