13 Nǐmen zhè jiǎmàowéishàn de Wénshì hé Fǎlìsaìrén yǒu huò le . yīnwei nǐmen zhèngdāng rén qián bǎ tiānguó de mén guān le . zìjǐ bú jìn qù , zhèng yào jìn qù de rén , nǐmen yĕ bùróng tāmen jìn qù . ( yǒu gǔ juǎn zaì cǐ yǒu)