16 Nǐmen zhè xiāyǎn lǐnglù de yǒu huò le . nǐmen shuō , fán zhǐ zhe diàn qǐshì de , zhè suàn bùdé shénme . zhǐshì fán zhǐ zhe diàn zhōng jīnzi qǐshì de , tā jiù gāi jǐn shǒu .