23 Nǐmen zhè jiǎmàowéishàn de Wénshì hé Fǎlìsaìrén yǒu huò le . yīnwei nǐmen jiāng bòhe , huíxiāng , qíncaì , xiànshang shí fēn ...zhīyī . nà lǜfǎ shang gèng zhòng de shì , jiù shì gōngyì , liánmǐn , xìnshí , fǎn dào bù xíng le . zhè gèng zhòng de shì nǐmen dāng xíng de ; nà yĕ shì bùkĕ bù xíng de .