27 Nǐmen zhè jiǎmàowéishàn de Wénshì hé Fǎlìsaìrén yǒu huò le . yīnwei nǐmen hǎoxiàng fĕnshì de fùnmù , waìmiàn hǎokàn , lǐmiàn què zhuāng mǎn le sǐ rén de gútou , hé yīqiè de wūhuì .