29 Nàxiē rìzi de zāinàn yī guò qù , rìtou jiù biàn hēi le , yuèliang yĕ bú fàng guāng , zhòng xīng yào cóng tiān shang zhuìluò , tiān shì dōu yào zhèndòng .