3 Yēsū zaì Gǎnlǎnshān shang zuò zhe , méntǔ ànàn de lái shuō , qǐng gàosu wǒmen , shénme shíhou yǒu zhèxie shì . nǐ jiànglín hé shìjiè de mòliǎo , yǒu shénme yùzhào ne .