31 Tā yào chāiqiǎn shǐzhĕ , yòng haó Tǒng de dàshēng , jiāng tāde xuǎn mín , cóng sìfāng , cóng tiān zhèbiān dào tiān nàbiān , dōu zhāo jù le lái ( fāng yuánwén zuò fēng ) .