47 Shuōhuà zhī jiān , nà shí èr ge méntǔ lǐ de Yóudà lái le , bìng yǒu xǔduō rén , daì zhe dāo bàng , cóng Jìsīzhǎng hé mínjiān de zhǎnglǎo nàli , yǔ tā tóng lái .