64 Yēsū duì tā shuō , nǐ shuō de shì . ránér wǒ gàosu nǐmen , hòulái nǐmen yào kànjian Rénzǐ , zuò zaì nà quánnéng zhĕ de yòubiān , jià zhe tiān shang de yún jiànglín .