3 Zhè shíhou , maì Yēsū de Yóudà , kànjian Yēsū yǐjing déng le zuì , jiù hòuhuǐ , bǎ nà sān shí kuaì qián , ná huí lái gĕi Jìsīzhǎng hé zhǎnglǎo shuō ,