54 Bǎifūzhǎng hé yītóng kānshǒu Yēsū de rén , kànjian dìzhèn , bìng suǒ jīnglì de shì , jiù jíqí haìpà , shuō , zhè zhēn shì shén de érzi le .