9 Zhè jiù yìng le xiānzhī Yēlìmǐ de huà , shuō , tāmen yòng nà sān shí kuaì qián , jiù shì beì gū déng zhī rén de jiàqián , shì Yǐsèliè rén zhōng suǒ gū déng de ,