We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
11 Tāmen qù de shíhou , kānshǒu de bīng , yǒu jǐ ge jìn chéng qù , jiāng suǒ jīnglì de shì , dōu bào gĕi Jìsīzhǎng .