7 kuài qù gào sù tā de mén tú ,shuō yuè tā cōng sǐ lǐ fù huó le ,bīng qiě zài nǐ men yǐ xiān wàng jiā lì lì qù ,zài nà lǐ nǐ men yào jiàn tā 。kàn na ,wǒ yǐ jīng gào sù nǐ men le 。