7 Yuēhàn kànjian xǔduō Fǎlìsaìrén hé Sādūgāi rén , yĕ lái shòuxǐ , jiù duì tāmen shuō , dúshé de zhǒngleì , sheí zhǐshì nǐmen taóbì jiānglái de fèn nù ne .