21 Cóng nàli wàng qián zǒu , yòu kànjian dìxiōng èr rén , jiù shì Xībìtaì de érzi Yǎgè , hé tā xiōngdi Yuēhàn , tóng tāmende fùqin Xībìtaì zaì chuán shang bǔ wǎng . Yēsū jiù zhāohū tāmen .