24 Yī gèrén bùnéng shìfèng liǎng ge zhǔ . bú shì è zhège aì nàge , jiù shì zhòng zhège qīng nàge . nǐmen bùnéng yòu shìfèng shén , yòu shìfèng mǎmén . ( mǎmén shì cái lì de yìsi )