26 Nǐmen kàn nà tiān shang de fēiniǎo , yĕ bú zhòng , yĕ bù shōu , yĕ bù jīxù zaì cāng lǐ , nǐmen de tiān fù shàngqiĕ yǎnghuo tā . nǐmen bù bǐ fēiniǎo guìzhòng de duō .