10 Yēsū tīngjian jiù xīqí , duì gēn cóng tāde rén shuō , wǒ shízaì gàosu nǐmen , zhème dà de xìnxīn , jiù shì zaì Yǐsèliè zhōng , wǒ yĕ méiyǒu yùjiàn guō .