29 Tāmen hǎn zhe shuō , shén de érzi , wǒmen yǔ nǐ yǒu shénme xiānggān . shíhou hái méiyǒu dào , nǐ jiù shang zhèlǐ lái jiào wǒmen shòu kǔ ne .