15 Yēsū duì tāmen shuō , xīnláng hé péibàn zhī rén tóng zaì de shíhou , péibàn zhī rén qǐnéng āi tòng ne . dàn rìzi jiāng dào , xīnláng yào líkāi tāmen , nàshíhòu tāmen jiù yào jìnshí .