17 Yĕ méi rén bǎ xīn jiǔ zhuāng zaì jiù pídaì lǐ . ruò shì zhèyàng , pídaì jiù liè kāi , jiǔ lòu chūlai , lián pídaì yĕ huaì le . wéidú bǎ xīn jiǔ zhuāng zaì xīn pídaì lǐ , liǎngyàng jiù dōu bǎoquán le .