18 Yēsū shuō zhè huà de shíhou , yǒu yī ge guǎn gōngtáng de lái baì tā shuō , wǒ nǚér gāngcái sǐ le , qiú nǐ qù àn shǒu zaì tā shēnshang , tā jiù bì huó le .