We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
6 Dàn yào jiào nǐmen zhīdào Rénzǐ zaì de shang yǒu shè zuì de quánbǐng , jiù duì tānzi shuō , qǐlai , ná nǐde rùzi huí jiā qù ba .