20 Yǐsèliè de zhǎngzǐ , Liúbiàn zǐsūn de hòudaì , zhào zhe jia shì , zōngzú , rén míng de shùmù , cóng èr shí suì yǐwaì , fán néng chū qù dǎzhàng , beì shǔ de nán dīng , gōng yǒu sì wàn liù qiā wǔ bǎi míng .