Mínshùjì 1:22

22 Xīmiǎn zǐsūn de hòudaì , zhào zhe jia shì , zōngzú , rén míng de shùmù , cóng èr shí suì yǐwaì , fán néng chū qù dǎzhàng , beì shǔ de nán dīng , gōng yǒu wǔ wàn jiǔ qiā sān bǎi míng .