33 Yǐsèliè rén líkāi Yēhéhuá de shān , wǎng qián xíng le sān tiān de lùchéng . Yēhéhuá de yuē jǔ zaì qiántou xíng le sān tiān de lùchéng , wéi tāmen xúnzhǎo ānxiē de dìfang .