35 Yuē jǔ wǎng qián xíng de shíhou , Móxī jiù shuō , Yēhéhuá a , qiú nǐ xīngqǐ . yuàn nǐde chóudí sì sǎn . yuàn hèn nǐde rén cóng nǐ miànqián taópǎo .