10 Dàn quánhuì zhòng shuō , ná shítou dá sǐ tāmen èr rén . hūrán , Yēhéhuá de róngguāng zaì huì mù zhōng xiàng Yǐsèliè zhòngrén xiǎnxiàn .