11 Yēhéhuá duì Móxī shuō , zhè bǎixìng miǎoshì wǒ yào dào jǐshí ne , wǒ zaì tāmen zhōngjiān xíng le zhè yīqiè shénjī , tāmen hái bú xìn wǒ yào dào jǐshí ne ,