13 Móxī duì Yēhéhuá shuō , Āijí rén bì tīngjian zhè shì . yīnwei nǐ céng shīzhǎn dà néng , jiàng zhè bǎixìng cóng tāmen zhōngjiān lǐng shàng lái .