33 Zhèyàng , tāmen hé yīqiè shǔ tāmende , dōu huó huó dì zhuìluò yīnjiān . dì kǒu zaì tāmen shàng tóu zhào jiù hé bì , tāmen jiù cóng huì zhōng mièwáng .