15 Tāmen suǒ yǒu fèng gĕi Yēhéhuá de , lián rén daì shēngchù , fán tóushēng de , dōu yào guī gĕi nǐ . zhǐshì rén tóushēng de , zǒng yào shú chūlai . bú jiéjìng shēngchù tóushēng de , yĕ yào shú chūlai .