16 Qízhōng zaì yī yuè zhī waì suǒ dàng shú de , yào zhào nǐ suǒ gū déng de jià , àn shèng suǒ de píng , yòng yínzi wǔ Shĕkèlè shú chūlai ( yī Shĕkèlè shì èr shí jìla ) .