2 Yēhéhuá méngdéng lǜfǎ zhōng de yī tiaó lǜ lì nǎi shì zhèyàng shuō , nǐ yào fēnfu Yǐsèliè rén , bǎ yī zhǐ méiyǒu cánji , wèicéng fù è , chún hóng de mǔ niú qiā dào nǐ zhèlǐ lái ,