23 Xī hóng bùróng Yǐsèliè rén cóng tāde jìngjiè jīngguò , jiù zhāo jù tāde zhòng mín chū dào kuàngyĕ , yào gōngjī Yǐsèliè rén , dào le yǎ zá yǔ Yǐsèliè rén zhēng zhàn .