30 Lü duì Bālán shuō , wǒ bú shì nǐ cóng xiǎoshí zhídào jīnrì suǒ qí de lü ma , wǒ sùcháng xiàng nǐ zhèyàng xíng guō ma , Bālán shuō , méiyǒu .