17 Tā jiù huí dào bā lè nàli , jiàn tā zhàn zaì Fánjì pángbiān . Móyē de shǐ chén yĕ hé tā zaì yī chǔ . bā lè wèn tā shuō , Yēhéhuá shuō le shénme huà ne ,