11 Jìsī Yàlún de sūnzi , YǐlìYàsā de érzi Fēiníhā , shǐ wǒ xiàng Yǐsèliè rén suǒ fā de nù xiāo le . yīn tā zaì tāmen zhōngjiān , yǐ wǒde jì xié wéi xīn , shǐ wǒ bú zaì jì xié zhōng bǎ tāmen chúmiĕ .