13 Zhè yuē yào gĕi tā hé tāde hòuyì , zuòwéi yǒngyuǎn dàng jìsī zhírèn de yuē . yīn tā wéi shén , yǒu jì xié de xīn , wéi Yǐsèliè rén shú zuì .