We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
22 Zhè jiù shì Yóudà de gè zú , zhào tāmen zhōngjiān beì shǔ de , gōng yǒu qī wàn liù qiā wǔ bǎi míng .